چین افریقای نو را می سازد

آفریقا از مناطقی بود که چین خیلی زود به آن توجه کرد و از قرن پانزدهم تا کنون به ساحل شرقی آن فرستاده های زیادی گسیل داشت عبدالرحمن شلقم معجزه چین رویه های زیادی از نظر داخلی و خارجی دارد. راه هزار فرسخی آن در سیاست و اقتصاد و...

ادامه مطلب