یکپارچگی خلیجی با چشم اندازی سعودی

نشست شورای همکاری کمیسیونی برای پیگیری اجرای چشم انداز پادشاه عربستان را تصویب کرد * الزیانی:...

ادامه مطلب