عربستان به تجدید ساختار اقتصادی خود ادامه می دهد… «آرامکو» در پوششی نو

جانشین ولیعهد اولین رئیس شورای عالی آرامکو… الفالح به جای النعیمی به عنوان مدیر عامل روز...

ادامه مطلب