از مدال فرهنگی فرانسه تا مخالفت روحانیون با کنسرت پاپ

«هنر ایرانی در یک هفته» دریچه ای است به سوی اتفاقات هنری داخل ایران در طول هفته که رویدادهای مربوط...

ادامه مطلب